วันพุธที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2552

ไทยรัฐลงข่าวประชาสัมพันธ์งานวันโหรจรัญ14 กันยายน2008

ปีที่ 60 ฉบับที่ 18685 วันพฤหัสบดี ที่ 19 มีนาคม 2552

ดร.จรัสโรจน์ บถดำริห์ บุตรชายของ อาจารย์จรัญ พิกุล แจ้งมาว่า เนื่องในวาระครบรอบ 4 ปี ของการจากไป จะมีงาน วันโหรจรัญ และเพื่อสืบทอดเจตนารมณ์ทางวิชาการโหราศาสตร์สากลและยูเรเนียน และการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง ปรากฏการณ์ฟ้าบ่งชี้ภัยพิบัติธรรมชาติ ในวันอาทิตย์ที่ 14 กันยายน (พรุ่งนี้) ณ อาคารศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กทม. 09.00-17.00 น.
ขอเชิญฟังการอภิปรายเรื่องแนวโน้มภัยพิบัติธรรมชาติ พายุแผ่นดิน ไหวในประเทศไทย โดย ดร.สมชาย ใบม่วง ผอ.สำนักพยากรณ์อากาศ และปรากฏการณ์ฟ้าบ่งชี้ภัยพิบัติธรรมชาติ (โหราศาสตร์กับการพยากรณ์ภัยพิบัติธรรมชาติ) โดย อ.อารี สวัสดี อุปนายกสมาคมดาราศาสตร์ไทย, อ.ดร.วินัย อวยพรประเสริฐ, อ.วิโรจน์ กรดนิยมชัย และ อ.นิวัตร มนต์บุรีนนท์