วันอังคารที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

รายละเอียดหลักสูตรโหราศาสตร์แนวClassic และModernization

classical & Modernization  Astrology course

1.Astrology Symbols - Glyphs
2.Classifying Zodiac Signs.
     Duality Modality Element
3.The Zodiac  12 Sign
4.The 10 Planets and their meaning in Astrology
5.Astrology  classifies and the Astrological 12 Houses
     The houses are grouped into 3 main categories.Angular ,Succedent , Cadent Houses
6.The Planetary Aspects in Astrology
      Major Aspects. , Minor Aspects ,chart Shapes
7.Retrograde motion ,Hora, Navamsa, Trimsamsa In Modern astrology
8.Casting Natal Chart
9.Ephemeris Astrology How to read?
10.Transit in Planet
11.Midpoint 360,90,45Dish
12.Whole Chart Interpret
Integration  Interpretation Natal Chart Bi-Wheel Transit
13.Seminar Astrology  Case Study by student
14.secondary Progress ,Minor Progress,Tertiary progress
15.Moon phase progress
16.Solar Return
17.solstice mirroring house
18.Horary Astrology
19.Election Astrology
ติดต่อเพือรับการเข้าอบรม
ที่songyos27@Gmail.com