วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2552

โหราศาสตร์การแพทย์ ในแนวสากล(Geocentric System)

โหราศาสตร์การแพทย์(Medical Astrology)
ในชีวิตมนุษย์นอกจากวุ่นวายในการทำมาหากินเลี้ยงชีพ ชีวิตมักจะต้องการผลักดันตนเองให้สูงขึ้นตามมาสโลว์ว่า
ความต้องการของคน มี5 ขั้น
ขั้นที่ 1 ความต้องการทางกาย (Physiological Needs) คือความต้องการปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิต หรือปัจจัย4
ขั้นที่ 2 ความต้องการความ มั่นคงปลอดภัย (Safety and Security Needs) คือความต้องการที่จะมีชีวิต
ที่มั่นคง ปลอดภัย ขั้นนี้พอมีเงินมีทอง ก็ต้องการรักษาทรัพย์สินและชีวิต ดังนั้นจะต้องหาทางที่จะดำรงค์ชีวิตให้ดีที่สุดก็คือ
รักษาตนเองให้ดีที่สุด ไม่ให้ใครมาปล้น ไม่ให้มีการไฟไหม้ และรักษาสุขภาพตนเองให้ดีที่สุด
ขั้นที่ 3 ความต้องการความรักและการเป็นที่ยอมรับของกลุ่ม (Love and Belonging Needs) มนุษย์เมื่อเข้า
ไปอยู่ในกลุ่มใดก็ต้องการให้ตนเป็นที่รักและยอมรับในกลุ่มที่ตนอยู่ ช่วงนี้จะเข้าสังคมเพื่อใก้คนรู้จัก เริ่มบริจาคสิ่งของเข้าสมาคม
ขั้นที่ 4 ความต้องการได้ รับการยกย่องจากผู้อื่น (Self -Esteem Needs) เป็นความต้องการในลำดับต่อมา ซึ่งความต้องการในชั้นนี้ถ้าได้รับจะก่อให้เกิดความภาคภูมิใจใจตนเอง
ขึ้นที่ 5 ความต้องการในการเข้าใจและรู้จักตนเอง (Self-Actualization Needs) เป็นความต้องการชั้นสูง
ของมนุษย์
ความรู้ในวิชาโหราศาสตร์การแพทย์จะนำมาเพื่อทราบในขั้นที่1และ2
เบื้องต้น ในโหราศาสตร์การแพทย์ จจะต้องรู้จักความหมายของราศี(Zodiac and Sign) ธาตุ(Element) คุณะ(Quality)
ดาวและระยะเชิงมุม(Aspectarian)
ธาตุ(Element)กับสรีระในโหราศาสตร์การแพทย์แบ่งออกเป็น4 ธาตุคือ
1.ธาตุไฟ ลักษณะร้อน แห้ง ควบคุมร่างกายส่วนที่เป็น
1.1หัว 1.2หัวใจ 1.3 ตะโพก
2.ธาตุดิน ลักษณะแห้ง เย็น ควบคุมร่างกายส่วนที่เป็น
2.1กระดูก 2.2 คอ 2.3 ท้อง
3.ธาตุน้ำ ลักษณะเปียกและหนาวเย็น ควบคุมร่างกาย ส่วนที่เป็น
3.1กระเพาะ 3.2 ปัสสาวะและส่วนขับถ่าย 3.3 เท้า
4.ธาตุลมลักษณะ อุ่น ชื้น ควบคุมส่วนร่างกายที่เป็น
4.1ไต 4.2 หน้าแข้ง 4.3 ปอด

ดาว(Planet)กับส่วนต่างๆในร่างกาย
สมองและระบบประสาทควบคุมโดยพุธและดาวมฤตยู
การหายใจควบคุมโดยพุธ
หัวใจ ควบคุมโดยอาทิตย์
เส้นเลือดแดงที่นำเลือดแดงออกจากหัวใจ
เส้นเลือดดำควบคุมโดยเสาร์
ไต ควบคุมโดยศุกร์
ตับ ควบคุมโดยพฤหัส
ระบบการย่อยอาหารควบคุมโดยศุกร์
กล้ามเนื้อควบคุมโดยอังคาร
การสืบพันธ์ควบคุมโดยศุกร์กับอังคาร
เกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ ควบคุมโดยเนปจูนและมฤตยู
วิธีที่ใช้ในการทดสอบ ควบคุมโดยพลูโต
เซลล์รังไข่ควบคุมโดยจันทร์
ผิวหนังควบคุมโดยเสาร์
เล็บเท้าควบคุมโดยอังคาร
กระดูกและโครงกระดูกควบคุมโดยเสาร์

ภพในเรือนชะตา(House)
ภพหลักในการตรวจดวงชะตาคือเรือนมุม(The Cardinal Angles)
ภพที่1 หรือลัคนา นายแพทย์ผู้รักษา
ภพที่7คืออาการและลักษณะของโรค
ภพที่10คือคนไข้
ภพที่4คือยารักษาหรือการรักษา
ภพที่12คือการรักษาในโรงพยาบาล การนอนป่วย
ภพที่11คือการออกจากโรงพยาบาล
ภพที่ 6 คือการพยาบาล การรักษาผิดพลาด การฟื้นไข้หรือทรุด
ภพที่8คือการผ่าตัด
หากมีคนสนใจมากๆ จะทะยอยลงบทความเกี่ยวกับโหราศาสตร์การแพทย์และcase study ต่อไป

งานสัมมนาเชิงวิชาการโหราศาสตร์ วันโหรจรัญ 2009

ชมรมSkyclockโหราศาสตร์สากล-ยูเรเนียน จานคำนวณสองชั้น
ชื่องาน: วันโหรจรัญ
หัวข้อสัมมนา : เศรษฐกิจและโรคภัยไทย ปี2553
วันจัดงาน : วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2552 ตั้งแต่เวลา 8.30 -17.30 น.
สถานที่ ห้อง 604 อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
รายการสัมมนา
8.30-8.45 น. ลงทะเบียน
8.45-9.00 น. เปิดการสัมนาและระลึกถึงอาจารย์จรัญ โดย อ.อารี สวัสดี, รศ. ดร.พิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ์ นายแพทย์สนธยา
พรึงลำภู ผู้ดำเนินรายการ: ดร. จรัสโรจน์ บถดำริห์
9.00-9.15 น. โหราโยคะออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ โดยคุณรุจ ดุลยากร webmaster Horayoga.com
9.15-9.45 น. ปัจจัยทางดาราศาสตร์นำไปต่อยอดทางโหราศาสตร์ โดย อาจารย์อารี สวัสดี
9.45-11.30 น. ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009
9.45-10.30 น. ข้อมูลด้านวิชาการ โดย ศาสตราจารย์แพทย์หญิง ดร.รวงผึ้ง สุทเธนทร์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
10.30-11.00 น. ทัศนะด้านโหราศาสตร์ โดย นายแพทย์สนธยา พรึงลำภู
11.00-11.30 น. ทัศนะด้านโหราศาสตร์ โดย ดร.วินัย อวยพรประเสริฐ
11.30-12.00 น. การพยากรณ์ตามแนวทางโหราศาสตร์ยูเรเนียน โดย อาจารย์เกษม ปาละวิสุทธิ์
12.00-12.45 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
12.45-13.15 น. โหราศาสตร์สมรส โดย อาจารย์ภารต ถิ่นคำ webmaster astroclassical.com
13.15-14.00 น. สภาวะเศรษฐกิจโลกกับสินค้าเกษตรไทยเพื่อการส่งออกในปี 2553 โดย รศ. ดร.พิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ์
14.00-14.30 น. โหราศาสตร์การกีฬา ดวงลูกหนัง โดย อาจารย์กิตตินันท์ เจนนาคม
14.30-14.40 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.40-15.30 น. ภัยหวัด 2009 พิษเศรษฐกิจและปัญหาทางการเมืองในประเทศไทย โดยอาจารย์วิโรจน์ กรดนิยมชัย
15.30-16.30 น. โปรแกรมโหราศาสตร์ กับ Feature ใหม่ โดย
• คุณหนุ่ม พยากรณ์ เจ้าของโปรแกรม ยูเรนัส webmaster payakorn.com
• คุณสมัคร บัวชู เจ้าของโปรแกรม เอริส
16.30-16.45 น. ความสำคัญของสมผุสดาวที่ถูกต้อง โดย ดร.วินัย อวยพรประเสริฐ
16.45-17.15 น. โหราศาสตร์การเงิน Financial Astrology เรื่อง “การกลับมาของเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ (The Return of Great Depression) เปรียบเทียบภาวะเศรษฐกิจถดถอยในปัจจุบันกับเหตุการณ์ช่วงปี 1929-1933” โดย Pallas
17.15-17.30 น. กล่าวปิดงานพร้อมแจกใบประกาศเกียรติคุณ โดยอาจารย์อารี สวัสดี