วันอังคารที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2552

ทิศทางของชมรมSky Clock

วัตถุประสงค์ชมรม SKY CLOCK

เพื่อสังคม และดำรงรักษาไว้ซึ่งโหราศาสตร์ในแนวทางของโหราจารย์จรัญ พิกุลn วิสัยทัศน์ชมรม SKY CLOCK

SKY CLOCK เป็นองค์กรกลางเผยแพร่ สนับสนุน และส่งเสริมความรู้ทางด้านโหราศาสตร์ทุกสำนัก

ด้วยความเป็นมิตรและยกระดับองค์ความรู้ก้าวสู่มาตรฐานสากลครบถ้วนด้วยจริยธรรม


n เป้าหมายชมรม SKY CLOCK

คือ จัดงานทำบุญเชิดชูครูบาอาจารย์ประจำทุกปี
ยกระดับวิชาโหราศาสตร์และองค์ความรู้ให้เป็นที่ยอมรับและนับถือของคนทั่วไปอย่างสากล
เป็นที่รวมตัวของนักโหราศาสตร์ทุกค่ายสำนัก สร้างสรรค์สิ่งที่ดีสู่สังคม
เป็นเวทีระดับประเทศของการสัมมนาวิชาการโหราศาสตร์n กิจกรรมของ SKY CLOCK เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของชมรม มีดังนี้

1. การจัดงานประจำปีทำบุญอุทิศส่วนกุศลและเชิดชูครูบาอาจารย์

2. การเรียนการสอนวิชาโหราศาสตร์สากลสู่ยูเรเนียนในระดับพื้นฐาน ขั้นปฏิบัติการและขั้นชำนาญการ

3. การสัมมนาวิชาการทางโหราศาสตร์ ทั้งประจำปีและสัมมนาย่อยทุกไตรมาศ เสวนาสัญจร

4. การจัดทำหนังสือให้ความรู้ทางโหราศาสตร์และการประชาสัมพันธ์ต่างๆ

เช่น วารสารรายไตรมาส เป็นต้น

ไม่มีความคิดเห็น: