วันอังคารที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2553

Mundane Astrology House ภพในโหราศาสตร์บ้านเมือง

โหราศาสตร์บ้านเมือง
Mundane Astrology
ภพในโหราศาสตร์บ้านเมือง
จากหนังสือ โหราศาสตร์การเมือง สำหรับ พยากรณ์เหตุการณ์บ้านเมืองนานาประเทศ; โดย อ.จรัญ พิกุล พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ.2493 หน้า 38-42
ภพที่ 1 หรือลัคนา หมายถึง ประเทศและประชาชนพลเมืองโดยส่วนรวมทั้งหมด สภาพทั่วไปของความไพบูลย์รุ่งเรืองและสุขภาพ
ภพที่ 2 หมายถึง เศรษฐทรัพย์ของชาติ การคลัง ภาษี ศุลกากร และธุรกิจทั้งหมดที่เกี่ยวกับการเงิน เช่น ธนาคาร ตลาดหุ้น และการค้า
ภพที่ 3 การขนส่ง การคมนาคมภายใน เช่น ทางรถไฟ ถนน แม่น้ำ รถยนต์ ตลอดจนการให้ข่าวสื่อสาร เช่น ที่ทำการไปรษณีย์ โทรเลข โทรศัพท์ภายในประเทศ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร หนังสือเล่ม และบรรดาเพื่อนบ้านใกล้เคียง งานด้านวรรณกรรมและการศึกษา (โรงเรียนอนุบาลอยู่ในภพที่5)
ภพที่ 4 หมายถึง ที่ดิน เจ้าของที่ดินและคนงานที่เกี่ยวกับงานดิน พืชผลไร่นาธัญญาหาร เหมืองแร่ สาธารณอาคาร พรรคฝ่ายค้านในรัฐสภา หรือฝ่ายตรงข้ามกับรัฐบาล
ภพที่ 5 หมายถึง การมหรสพต่างๆ สถานที่รื่นเริงและหย่อนใจ คนเกิด เด็ก โรงเรียน กีฬา การพนันขันต่อ เรื่องที่เกี่ยวกับสังคมชั้นสูงและงานสังคม
ภพที่ 6 หมายถึง การสาธารณสุข หรือความเจ็บไข้ บริการของชาติ กองทัพบก-เรือ ข้าราชการพลเรือน และชนชั้นกรรมาชีพ
ภพที่ 7 หมายถึง การต่างประเทศ ความสัมพันธ์กับต่างประเทศไม่ว่ามิตรหรือศัตรู การเมืองหรือการค้า การแต่งงานหรือการสมรสของประชาชน การหย่าร้าง (คงหมายถึงกรณีมีบาปเคราะห์) ผู้หญิง สินค้าขาเข้า และสงคราม
ภพที่ 8 หมายถึง การตาย ประเภทของคนที่ตาย ภาษีคนตาย ความสัมพันธ์ทางการเงินกับต่างประเทศ ความลับของรัฐบาล โรคระบาด สภาองคมนตรี
ภพที่ 9 หมายถึง การเดินเรือ การคมนาคมทางทะเล และระยะทางไกล การบินไม่ว่าจะเกี่ยวกับคนโดยสารหรือสินค้า สายโทรเลข โทรศัพท์ทางไกล การศาสนา วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย การโฆษณา การวิทยุ การหนังสือพิมพ์ ข่าวสารการเมืองนอกประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ศาสตราจารย์ การพิมพ์ และสถาบัน
ภพที่ 10 หมายถึง กษัตริย์ ประธานาธิบดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะรัฐบาลและผู้รับผิดชอบ บุคคลสำคัญของชาติ การค้าของประเทศ สินเชื่อและอำนาจ เกียรติคุณชื่อเสียงของประเทศ
ภพที่ 11 หมายถึง รัฐสภา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สภาการเมืองและท้องถิ่น นโยบายและความมุ่งหมายของชาติ สัมพันธมิตรกับประเทศต่างๆ การบัญญัติกฎหมาย
ภพที่ 12 หมายถึง เรือนจำ ที่ดัดสันดาน อาชญากร จารชน ศัตรูลึกลับของประเทศทั้งภายในและภายนอกประเทศสมาคมหรือคณะพรรคลับ โรงพยาบาลโรคจิต โรงทาน องค์การประชาสงเคราะห์ทั่วไป เช่น โรงพยาบาล สถานรับเงินการกุศล วินาศกรรม ความทุกข์ระทม ความสูญเสียของชาติ ศาสนาเร้นลับ

ไม่มีความคิดเห็น: